Odmena za poskytnuté právne služby sa riadi vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Cit. vyhláška upravuje dva druhy odmeny:

1. Zmluvnú odmenu, ktorá sa určuje:
a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)
b) paušálnou sumou (paušálna odmena)
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena)
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.


2. Tarifnú odmenu, ktorej výšku za zastupovanie v súdnom konaní a za iné úkony právnej služby ustanovuje § 13 a nasl. vyhl.č.655/2004 Z.z.

Podľa ust.§ 15 vyhl. má advokát popri nároku na odmenu aj nárok:

a) na náhradu hotových výdavkov účelne preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) na náhradu za stratu času (§ 17 vyhl.). S klientom, ktorý je cudzozemcom sa môže advokát dohodnúť na zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine (§ 19 vyhl.)


Informatívne uvádzame, že úkonmi právnej služby sú napr.:

• prevzatie a príprava zastúpenia, vrátane prvej porady s klientom,

• ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú aj začatú hodinu,

• písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,

• vypracovanie právneho rozboru veci,

• rokovanie s protistranou, a to za každé dve začaté hodiny,

• návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení,

• odvolanie,

• návrh na obnovu konania,

• dovolanie, mimoriadne dovolanie,

• sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania,

• podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,

• vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.