Advokátska kancelária JUDr. Vlasty Kovalančíkovej nie je úzko špecializovaná, snaží sa poskytnúť klientom čo najširšie služby v nasledovných oblastiach:


Obchodné právo:

• Obchodné spoločnosti a družstvá (založenie, vznik, zmena, zrušenie a zánik obchodných spoločností, práva a povinnosti spoločníkov, vzťahy medzi spoločnosťou a spoločníkmi, prevody obchodných podielov).

• Hospodárska súťaž ( účasť na hospodárskej súťaži, nekalá súťaž, právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži).

• Obchodné záväzkové vzťahy (vyhotovovanie obchodných zmlúv a iných zmluvných dokumentov, zabezpečenie záväzkov, posudzovanie návrhov obchodných zmlúv vyhotovených v zmysle Obchodného zákonníka, zastupovanie pred súdom v sporoch vzniknutých z obchodno-záväzkových vzťahov a pod.).

• Zastupovanie v konkurznom konaní.

• Komplexné zabezpečenie právnych služieb pri vymáhaní pohľadávok ( mimosúdne dohody, zastupovanie na súdoch, návrhy na vykonanie exekúcie, spolupráca s exekútormi pri nútenom vymáhaní pohľadávok).Občianske právo:

• Vlastnícke právo a spoluvlastníctvo (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, podielové spoluvlastníctvo).

• Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (náhrada škody na majetku, na živote a zdraví • bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, záväzky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia).

• Záväzkovo - právne vzťahy (vyhotovenie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov, zabezpečenie záväzkov prostredníctvom zabezpečovacích prostriedkov, nájomné vzťahy, právne vzťahy z poistenia, zmluva o dielo a ďalšie otázky vzniknuté z občianskoprávnych vzťahov).

• Dedičské právo.

• Ochrana osobnosti.

• Autorské právo a právo priemyselného vlastníctva.

• Zastupovanie pred súdmi vo veciach vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov.

• Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občianskoprávnych vzťahov od mimosúdnych dohôd, cez súdne konanie až po exekučné konanie).Rodinné právo:

• Rodičovské práva a povinnosti

• Otázky týkajúce sa vyživovacích povinností

• Určenie a zapretie otcovstva

• Osvojenie dieťaťa, náhradná a pestúnska starostlivosť

• Rozvod manželstvaPracovné právo:

• Právne vzťahy vyplývajúce z pracovného pomeru (predzmluvné vzťahy, pracovné zmluvy, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, mzda, náhrada mzdy a náhrada výdavkov, ochrana práce).

• Podniková sociálna politika (napr. pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov, pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti, pracovné podmienky mladistvých zamestnancov a pod.).

• Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie podľa Zákonníka práce (všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach, zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, spôsob a rozsah náhrady škody).

• Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.Správne právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam:

• Usporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.

• Prevod a prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

• Nájom a podnájom nehnuteľných vecí.

• Zabezpečovacie prostriedky vo vzťahu k nehnuteľnostiam.

• Ďalšie otázky vyplývajúce z osobitných právnych predpisov, ktoré upravujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

• Zastupovanie pred katastrálnym úradom.

• Zastupovanie v súdnych sporoch týkajúcich sa práv k nehnuteľnostiam.

• Zastupovanie pred správnymi orgánmi.

• Zastupovanie v priestupkovom konaní.